Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta 22.12.2006/1281

Näytä koko säädös

29 a §

Lapsikorotus

Mom. 1

Edellä 29 §:ssä tarkoitettu lapsikorotus maksetaan Kansaneläkelaitokselle sen pyynnöstä lapsen elatukseen käytettäväksi ajalta, jona lapselle maksetaan elatustukilain (580/2008) mukaista elatustukea eläkkeensaajan laiminlyötyä lapsen elatusvelvollisuuden.

Edellinen pykälä – 29 § Seuraava pykälä – 30 §