Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta 22.12.2006/1281

Näytä koko säädös

2 §

Mom. 1

Tällä lailla kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annettu maatalousyrittäjien eläkelaki siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Mom. 2

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetussa säännöksessä viitataan maatalousyrittäjien eläkelakiin, viittaus tarkoittaa maatalousyrittäjän eläkelain mukaisia vastaavia säännöksiä, jollei maatalousyrittäjän eläkelaista tai tästä laista muuta johdu.

Edellinen pykälä – 1 § Seuraava pykälä – 3 §