Maatalousyrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1280

Näytä koko säädös

100 §

Eläkkeen vanhentuminen

Vanhentuminen

Mom. 1

Oikeus saada eläkettä vanhentuu viiden vuoden kuluttua siitä päivästä lukien, jona eläke olisi pitänyt maksaa, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Vanhentumisen katkaisemisesta alkaa kulua uusi viiden vuoden vanhentumisaika. Vanhentuminen katkeaa siten kuin velan vanhentumisesta annetun lain 10 tai 11 §:ssä säädetään. Vanhentumisaika voi pidentyä siten kuin velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n 3 momentissa säädetään.

Edellinen pykälä – 3 osa 8 luku 99 § Seuraava pykälä – 3 osa 8 luku 101 §