Maatalousyrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1280

Näytä koko säädös

40 § (29.1.2016/75)

Työuraeläkkeen määrä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkeen

Mom. 1

Työuraeläkkeen määrä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkeen lasketaan 38 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista eläkkeen osista sekä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alkamisvuonna ja sen jälkeen työuraeläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun mennessä ansaitusta eläkkeestä.

Mom. 2

Jos työuraeläke myöhemmin jätetään lepäämään 59 f §:n mukaan, osittainen varhennettu vanhuuseläke jatkuu aiemmin myönnetyn suuruisena.

Edellinen pykälä – 3 osa 5 luku 39 § Seuraava pykälä – 3 osa 5 luku 41 §