Maatalousyrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1280

Näytä koko säädös

29 § (19.12.2008/990)

Työeläkevakuutusmaksun vanhentuminen

Mom. 1

Työeläkevakuutusmaksu on perittävä maatalousyrittäjältä, apurahansaajalta tai 26 §:ssä tarkoitetulta muulta maksuvelvolliselta viimeistään maksuunpanovuotta välittömästi seuraavien viiden kalenterivuoden kuluessa. Jos työeläkevakuutusmaksua ei ole sanotun ajan kuluessa maksettu, työeläkevakuutusmaksu on vanhentunut.

Edellinen pykälä – 2 osa 4 luku 28 § Seuraava pykälä – 2 osa 4 luku 30 §