Maatalousyrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1280

Näytä koko säädös

17 §

Kasvullisen metsämaan työtulo

Työtulo

Mom. 1

Kasvullisen metsämaan vuotuista työtuloa määriteltäessä pidetään perustyötulona hehtaarilta:

 euroa
Etelä-Suomessa ensimmäisiltä 120 hehtaarilta 45,86
seuraavilta 280 hehtaarilta 22,93
Keski-Suomessa ensimmäisiltä 150 hehtaarilta 36,69
seuraavilta 350 hehtaarilta 18,34
Pohjois-Suomessa ensimmäisiltä 200 hehtaarilta 27,52
seuraavilta 500 hehtaarilta 13,76
Mom. 2

Kasvullisen metsämaan työtulo määritellään 1 momentissa tarkoitettua perustyötuloa suuremmaksi, jos maatilatalouden harjoittaja osallistuu tavanomaista suuremmassa määrin metsän hakkuutöihin, on erikoistunut metsätalouden harjoittamiseen, panostaa tavanomaista enemmän metsänhoitoon, jos maatilatalouden harjoittajan työpanos viljelmän metsätaloudessa muuten on tavanomaista suurempi tai muu näihin verrattava syy niin edellyttää.

Mom. 3

Työtulo määritellään 1 momentissa tarkoitettua perustyötuloa pienemmäksi, jos metsän hoitotyöt on sopimuksella tai muuten annettu muiden tehtäviksi, maatilatalouden harjoittaja tekee työtä metsässä epäsäännöllisesti, maatilatalouden harjoittaja asuu kaukana tilalta, metsä sijaintinsa vuoksi on erittäin huonotuottoinen tai muu näihin verrattava syy niin edellyttää.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 16 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 18 §