Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272

Näytä koko säädös

119 §

Työeläkevakuutusmaksun vanhentuminen

Mom. 1

Työeläkevakuutusmaksu on perittävä yrittäjältä tai 118 §:n 2 momentissa tarkoitetulta muulta maksuvelvolliselta viimeistään maksuunpanovuotta välittömästi seuraavan viiden kalenterivuoden kuluessa. Jos työeläkevakuutusmaksua ei ole sanotun ajan kuluessa maksettu, työeläkevakuutusmaksun saaminen on vanhentunut.

Edellinen pykälä – 3 osa 9 luku 118 § Seuraava pykälä – 3 osa 9 luku 120 §