Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272

Näytä koko säädös

106 §

Eläkkeen vanhentuminen

Vanhentuminen

Mom. 1

Oikeus saada eläkettä vanhentuu viiden vuoden kuluttua siitä päivästä lukien, jona eläke olisi pitänyt maksaa, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Vanhentumisen katkaisemisesta alkaa kulua uusi viiden vuoden vanhentumisaika. Vanhentuminen katkeaa siten kuin velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 10 tai 11 §:ssä säädetään. Vanhentumisaika voi pidentyä siten kuin velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n 3 momentissa säädetään.

Edellinen pykälä – 2 osa 8 luku 105 § Seuraava pykälä – 2 osa 8 luku 107 §