Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272

Näytä koko säädös

94 §

Eläkehakemuksen vireilletulo

Mom. 1

Eläkehakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jona se on saapunut työeläkelaeissa tarkoitetulle eläkelaitokselle tai Eläketurvakeskukselle tai eläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen sitä varten valtuuttamalle asiamiehelle.

Edellinen pykälä – 2 osa 7 luku 93 § Seuraava pykälä – 2 osa 7 luku 95 §