Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272

Näytä koko säädös

58 §

Perhe-eläkkeen myöntäminen määräajaksi

Mom. 1

Jos edunjättäjän kuolemasta ei voida esittää selvitystä, mutta on todennäköistä, että hän on kuollut hukkumisen, muun onnettomuuden tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi, perhe-eläke voidaan myöntää määräajaksi.

Mom. 2

Kun perhe-eläke myönnetään määräajaksi 1 momentin mukaisesti, edunjättäjän työeläke lakkautetaan perhe-eläkkeen alkamispäivästä.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 57 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 59 §