Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272

Näytä koko säädös

50 d § (29.1.2016/72)

Työuraeläkkeen alkaminen

Mom. 1

Työuraeläke alkaa sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jona yrittäjä täyttää 50 a §:ssä säädetyt edellytykset, kuitenkin aikaisintaan hakemista seuraavan kuukauden alusta.

Mom. 2

Työuraeläke myönnetään toistaiseksi.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 50 c § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 50 e §