Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272

Näytä koko säädös

5 § (29.1.2016/72)

Urheilijan vakuuttaminen

Mom. 1

Tätä lakia ei sovelleta urheilemiseen. Urheilemista koskevasta eläketurvasta säädetään urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetussa laissa (276/2009).

Edellinen pykälä – 1 osa 2 luku 4 § Seuraava pykälä – 1 osa 2 luku 6 §