Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain täytäntöönpanosta 5.10.2006/874

Näytä koko säädös

3 §

Vakuutussopimuksen tehneen työnantajan ilmoitusvelvollisuus

Mom. 1

Vakuutussopimuksen tehneen työnantajan on ilmoitettava vakuutushakemuksessa, hoitaako hän työntekijän eläkelain 144 §:n 1 momentissa tarkoitettujen, työntekijöitä koskevien palkkatietojen ilmoittamisen työeläkevakuutusyhtiölle vuosittain vai kuukausittain. Myös työnantajan, joka järjestää työntekijöidensä eläketurvan eläkekassassa tai eläkesäätiössä, on ilmoitettava, hoitaako hän sanotun palkkatietojen ilmoittamisen eläkelaitokselle vuosittain vai kuukausittain. Jos työnantaja haluaa myöhemmin muuttaa ilmoittamisen aikaväliä, työnantajan on ilmoitettava siitä kirjallisesti eläkelaitokselle viimeistään marraskuun loppuun mennessä, jolloin muutos tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta.

Mom. 2

Työnantajan, joka ilmoittaa palkkatiedot vuosittain, on ilmoitettava eläkelaitokselle sen ilmoitusmenetelmiä käyttäen:

1) työntekijän eläkelain mukaisen päättyneen työsuhteen palkkatiedot ja muut vakuutuksen hoitamiseen tarvittavat tiedot viipymättä tai työnantajan eläkelaitoksen kanssa erikseen sopimassa tietojen ilmoittamisen määräajassa; kunkin kalenterivuosineljänneksen tiedot on kuitenkin ilmoitettava viimeistään sitä seuraavan kalenterikuukauden kuluessa;

2) työntekijän eläkelain 5 §:n 3 momentin perusteella vakuutetun, ulkomailla työskentelevän työntekijän työsuhteen palkkatiedot siten kuin 1 kohdassa säädetään; samoin menetellään, jos eläkkeen perusteena oleva työansio on mainitun lain 150 §:n 6 momentin mukainen;

3) kalenterivuoden päättyessä jatkuvien työsuhteiden vuosityöansiot seuraavan tammikuun loppuun mennessä;

4) eläkettä varten tarvittavat työntekijää ja hänen palkkaansa koskevat tiedot viipymättä;

5) vakuutuksen päättämiseksi välttämättömät työntekijän eläkelain 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut työntekijää ja hänen palkkaansa koskevat tiedot kahden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä.

Mom. 3

Työnantajan, joka hoitaa ilmoitusvelvollisuutensa kuukausittain, on ilmoitettava eläkelaitokselle työntekijän eläkelain 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 20 päivään mennessä.

Edellinen pykälä – 2 § Seuraava pykälä – 4 §