Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

200 §

Eläkelaitoksen oikeus saada tietoja valvontaa varten

Mom. 1

Eläkelaitoksella on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada 187–189 §:ssä tarkoitettua valvontaa varten välttämättömät tiedot toisilta työeläkelakien mukaista tehtävää hoitavilta eläkelaitoksilta ja Eläketurvakeskukselta.

Edellinen pykälä – 4 osa 14 luku 199 § Seuraava pykälä – 4 osa 14 luku 201 §