Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

145 §

Työsuhteen alkamis- ja päättymisaikaa koskevan tiedon korjaaminen

Mom. 1

Rekisterinpitäjän velvollisuudesta virheellisen tiedon oikaisemiseen on voimassa, mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään.

Edellinen pykälä – 3 osa 10 luku 144 § Seuraava pykälä – 3 osa 10 luku 146 §