Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

139 § (21.12.2016/1247)

Lainvoimaisen päätöksen oikaisu uuden selvityksen perusteella

Mom. 1

Jos asiassa ilmenee uutta selvitystä sen jälkeen, kun eläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen tekemä päätös on tullut lainvoimaiseksi, asia on tutkittava uudelleen. Eläkelaitos voi tällöin myöntää evätyn eläkkeen tai tarkistaa jo myönnetyn eläkkeen aikaisempaa suuremmaksi. Eläketurvakeskus voi vastaavasti ratkaista sen päätettäväksi säädetyn asian asianosaisen eduksi. Myös työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus voivat menetellä samoin muutoksenhakuasiaa käsitellessään. Tällaiseen päätökseen saa hakea muutosta siten kuin 128–130 §:ssä säädetään.

Edellinen pykälä – 2 osa 9 luku 138 § Seuraava pykälä – 2 osa 9 luku 140 §