Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

137 §

Kirjoitus- tai laskuvirheen korjaaminen

Mom. 1

Eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen on korjattava antamassaan päätöksessä oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei kuitenkaan saa korjata, jos sen korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen.

Edellinen pykälä – 2 osa 9 luku 136 § Seuraava pykälä – 2 osa 9 luku 138 §