Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

130 §

Muutoksenhakuaika

Mom. 1

Muutoksenhakuaika on 30 päivää siitä päivästä lukien, jona asianosainen on saanut tiedon eläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen tai työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös on postitettu hänen ilmoittamaansa osoitteeseen, jos muutoksenhaun yhteydessä ei muuta näytetä.

Edellinen pykälä – 2 osa 9 luku 129 § Seuraava pykälä – 2 osa 9 luku 131 §