Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

129 § (29.1.2016/69)

Muutoksen hakeminen viimeisen eläkelaitoksen päätösyhdistelmään

Mom. 1

Eläkelaitoksen 107 §:ssä tarkoitettuna viimeisenä eläkelaitoksena antamaan päätösyhdistelmään sovelletaan, mitä tässä luvussa säädetään päätöksestä. Jos eläkelaitoksen päätös sisältyy Kevan viimeisenä eläkelaitoksena antamaan päätösyhdistelmään, siihen haetaan muutosta ja valitusasia käsitellään siten kuin julkisten alojen eläkelaissa säädetään.

Edellinen pykälä – 2 osa 9 luku 128 § Seuraava pykälä – 2 osa 9 luku 130 §