Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

71 § (19.12.2018/1269)

Maksuperiaate ja työansion kohdentaminen

Mom. 1

Eläkkeen perusteena oleva työansio katsotaan sen kalenterikuukauden ansioksi, jona se on maksettu (maksuperiaate). Jos työansion katsominen sen maksamiskuukauden ansioksi vääristää eläkkeen määrää, työansio voidaan katsoa sen kalenterikuukauden ansioksi, jona se on ansaittu.

Edellinen pykälä – 2 osa 4 luku 70 § Seuraava pykälä – 2 osa 4 luku 72 §