Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

65 § (29.1.2016/69)

Eläkkeen karttuminen

Mom. 1

Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia 70 ja 72 §:ssä tarkoitetuista kunkin vuoden eläkkeen perusteena olevista työansioista (vuosiansio), jotka on maksettu työntekijälle 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan saakka. (19.12.2018/1269)

Mom. 2

Eläkkeeseen eivät oikeuta työkyvyttömyyden alkamisvuoden ansiot, jos tuleva aika on työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä luettu eläkkeeseen oikeuttavaksi siten kuin 66 §:ssä säädetään. (21.12.2016/1247)

Mom. 3

Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia työntekijän kunakin kalenterivuonna palkattomalta ajalta saaman, 74 §:ssä tarkoitetun etuuden perusteena olevasta tulosta.

Edellinen pykälä – 2 osa 4 luku 63 § Seuraava pykälä – 2 osa 4 luku 66 §