Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

57 §

Entisen puolison eläkeoikeus

Mom. 1

Edunjättäjän entisellä puolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos edunjättäjä oli kuollessaan tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai tuomion taikka sosiaalilautakunnan vahvistaman sopimuksen perusteella velvollinen määräajoin maksamaan hänelle elatusapua. Entisestä puolisosta ja hänen oikeudestaan leskeneläkkeeseen on voimassa, mitä leskestä ja lesken oikeudesta leskeneläkkeeseen säädetään.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 56 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 58 §