Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

53 j § (29.1.2016/69)

Työuraeläkkeenhakijan kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen

Mom. 1

Jos eläkelaitos hylkää työuraeläkehakemuksen, sen on selvitettävä, onko työntekijällä oikeus 25 §:n mukaiseen kuntoutukseen ja varmistettava, että työntekijän mahdollisuudet muun lainsäädännön mukaiseen kuntoutukseen on selvitetty. Jos työntekijällä on oikeus 25 §:n mukaiseen kuntoutukseen, eläkelaitos antaa oikeudesta kuntoutukseen ennakkopäätöksen 27 §:n mukaan.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 53 i § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 53 k §