Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

53 c § (19.12.2018/1269)

Työuraeläkkeen määrä

Mom. 1

Työuraeläkkeen määrä on työuraeläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun mennessä ansaittu eläke. Ansaitussa eläkkeessä otetaan työansioista huomioon ennen työuraeläkkeen alkamisajankohtaa maksetut työansiot.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 53 b § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 53 d §