Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

53 § (19.12.2014/1230)

Ohjaus kuntoutukseen

Mom. 1

Jos työkyvyttömyyseläkettä tai työeläkekuntoutusta koskeva hakemus hylätään, eläkelaitoksen on huolehdittava siitä, että työntekijälle annetaan tietoa muista kuntoutusmahdollisuuksista ja että hänet ohjataan hänen kuntoutustarvettaan vastaavaan muuhun kuntoutukseen tai muihin palveluihin yhteistyössä niitä järjestävien tahojen kanssa.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 52 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 53 a §