Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

59 §

Ilmoitusvelvollisuus

Mom. 1

Leskeneläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle solmimastaan avioliitosta.

Mom. 2

Jos lapseneläkettä saava lapsi annetaan ottolapseksi muulle kuin edunjättäjän leskelle tai tämän puolisolle, lapsen ottovanhemmat ovat velvolliset ilmoittamaan ottolapseksi ottamisesta eläkelaitokselle.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 58 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 60 §