Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:ssä tarkoitettujen vapaaehtoisten lisäetujen rekisteröimisehdoista 15.12.2004/1150 (A TEL-lisäeläketurvan rekisteröimisehdoista)

(A TEL-lisäeläketurvan rekisteröimisehdoista)

Näytä koko säädös

4 §

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Mom. 2

Asetuksella kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1966 työntekijäin eläkelain 11 §:ssä tarkoitettujen vapaaehtoisten lisäetujen rekisteröimisehdoista annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (745/1966) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Mom. 3

Rekisteröitynä voidaan edelleen pitää ennen 1 päivää heinäkuuta 1990 voimassa ollut perhe-eläkejärjestely siltä osin kuin on kysymys työntekijästä, jonka työsuhde on alkanut ennen 1 päivää tammikuuta 1992.

Edellinen pykälä – 3 §