Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:ssä tarkoitettujen vapaaehtoisten lisäetujen rekisteröimisehdoista 15.12.2004/1150 (A TEL-lisäeläketurvan rekisteröimisehdoista)

(A TEL-lisäeläketurvan rekisteröimisehdoista)

Näytä koko säädös

3 §

Mom. 1

Edellä 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu korotus on ulotettava koskemaan kaikkia sanotussa kohdassa mainittuja eläkkeitä.

Edellinen pykälä – 2 § Seuraava pykälä – 4 §