Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:ssä tarkoitettujen vapaaehtoisten lisäetujen rekisteröimisehdoista 15.12.2004/1150 (A TEL-lisäeläketurvan rekisteröimisehdoista)

(A TEL-lisäeläketurvan rekisteröimisehdoista)

Näytä koko säädös

1 §

Mom. 1

Eläketurvakeskuksessa saadaan työntekijäin eläkelain 11 §:ssä tarkoitettuna vapaaehtoisena peruseläkevakuutuksena rekisteröidä jäljempänä määrätyin ehdoin työntekijäin eläkelain mukaiset vähimmäisehdot täyttävä eläketurva työntekijäin eläkelain 1 c §:n 3 momentissa tarkoitetulle työntekijälle.

Mom. 2

Eläketurvakeskuksessa saadaan työntekijäin eläkelain 11 §:ssä tarkoitettuna vapaaehtoisena lisäeläkevakuutuksena rekisteröidä jäljempänä määrätyin ehdoin mainitun pykälän 7 ja 10 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa seuraavat etuudet:

1) eläkeiän alentaminen;

2) vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden korotus 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olevan työntekijäin eläkelain 5, 5 a, 5 b, 6, 7, 7 b, 7 c, 8 ja 9 §:n edellyttämistä määristä;

3) perhe-eläkkeen määrän korotus 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olevan työntekijäin eläkelain 7 a, 8, 8 c, 8 e ja 9 §:n edellyttämästä määrästä;

4) hautausavustus; ja

5) eläketapahtumahetkellä kertamaksulla ostettava vanhuuseläkkeen korotus.

Mom. 3

Eläketurvakeskuksen on laissa ja tässä asetuksessa säädettyjen perusteiden sekä sosiaali- ja terveysministeriön mahdollisesti antamien määräysten mukaisesti päätettävä, minkä sisältöisinä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut edut rekisteröidään.

Mom. 4

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa voidaan vaatia, että henkilön on täytettävä eläkelaitoksen asettamat ja Eläketurvakeskuksen hyväksymät hänen terveydentilaansa koskevat ehdot.

Seuraava pykälä – 2 §