Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa 15.12.2004/1148 (A työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa)

(A työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa)

Näytä koko säädös

1 §

Mom. 1

Jos vanhuuseläke työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin sekä mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 20 momentin tai yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain (638/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentin perusteella alkaa aikaisemmin kuin 62 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, muunnetaan 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaitut perusturvan mukaiset eläkkeet vakuutusmatemaattisesti vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää seuraavan taulukon mukaisia kertoimia ja työntekijäin eläkelain 5 a §:ää soveltaen siten kuin jäljempänä 3–5 momentissa säädetään.

Mom. 2

Jos merimieseläkelain (72/1956) mukainen vanhuuseläke alkaa merimieseläkelain 14 §:n 2 momentin mukaisesta 62 vuotta alemmasta eläkeiästä, tai jos merimieseläkelain mukainen vanhuuseläke, jossa eläkeikä on alempi kuin 62 vuotta, alkaa varhennettuna, myönnetään 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaitut perusturvan mukaiset eläkkeet vanhuuseläkkeenä merimieseläkelain 14 §:n 2 momentin mukaisesta eläkeiästä ja muunnetaan vastaamaan mainittua eläkeikää seuraavan taulukon mukaisia kertoimia ja työntekijäin eläkelain 5 a §:ää soveltaen siten kuin jäljempänä 3–5 momentissa säädetään.

Mom. 3

Eläkkeelle siirtymisiän kertoimet ovat:

Eläkkeelle siirtymisikäKerroinEläkkeelle siirtymisikäKerroin
50 tai alempi1,891581,391
511,823591,333
521,757601,276
531,693611,168
541,630621,078
551,568631,000
561,508641,000
571,449651,000
Mom. 4

Eläkkeelle siirtymisikä määrätään kuukauden tarkkuudella ja tätä ikää vastaava kerroin lasketaan taulukosta tuhannesosan tarkkuudella suoraviivaista väliarvolaskumenettelyä käyttäen.

Mom. 5

Eläkkeen alkaessa aikaisemmin kuin 62 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, varhennetaan eläkkeen määrä ensin vastaamaan 62 vuoden ikää siten, että eläkkeen määrää vähennetään 7,2 prosentilla. Näin saatu eläkkeen määrä muunnetaan vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää kertomalla se 62 vuoden ikää vastaavalla taulukon kertoimella ja jakamalla tulo eläkkeelle siirtymisikää vastaavalla kertoimella.

Mom. 6

Jos eläkkeenhakija täyttää työntekijäin eläkelain 4 c §:ssä säädetyt työttömyyseläkkeen saamisen edellytykset vuonna 2005 tai myöhemmin ja edellytysten täyttyessä hän on täyttänyt tai täyttää 62 vuotta, hänellä on oikeus saada perusturvan mukainen ansaittu eläke vanhuuseläkkeenä 62 vuoden iässä vähentämättömänä.

Seuraava pykälä – 2 §