Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta 16.12.2004/1146

Näytä koko säädös

6 §

Mom. 1

Eläketurvakeskus antaa hakemuksesta 2 §:ssä mainitun lain 7 §:ssä tarkoitetun päätöksen alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta karttuvasta etuudesta sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kolme vuotta ja tiedot lapsen kotihoidon perusteella maksetuista tuista ovat Eläketurvakeskuksen rekisterissä. Eläketapahtuman yhteydessä päätös voidaan antaa ennen lapsen kolmen vuoden iän täyttämistä.

Mom. 2

Eläketurvakeskuksen on päätöksen antamista varten tarvittaessa pyydettävä lausunto Kansaneläkelaitokselta 5 §:n 1 momentissa tarkoitetuista tiedoista. Eläketurvakeskuksen pyynnöstä päätöstä hakeneen henkilön on ilmoitettava tutkinnon suorittamispäivä sekä oppilaitos, jossa hän on suorittanut tutkinnon.

Edellinen pykälä – 5 § Seuraava pykälä – 7 §