Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta 16.12.2004/1146

Näytä koko säädös

2 § (13.10.2016/847)

Mom. 1

Opiskeluajalta karttuvaa etuutta laskettaessa valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 3 §:ssä tarkoitettu aika jaksotetaan tutkinnon suorittamiskuukaudelle ja sitä edeltäville kalenterikuukausille. Etuutta ei kuitenkaan kartu 18 vuoden iän täyttämistä seuraavaa kuukautta edeltävältä ajalta. Etuuteen oikeuttaa tutkinto, joka on suoritettu viimeistään vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttämiskuukautena.

Edellinen pykälä – 1 § Seuraava pykälä – 3 §