Kunnallinen eläkelaki (kumottu) 13.6.2003/549

Näytä koko säädös

169 §

Voimaantulo

Mom. 1

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

Edellinen pykälä – 13 luku 168 a §