Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

69 §

Asiamiehen ja avustajan salassapitovelvollisuuden rikkominen

Mom. 1

Rangaistus 13 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Edellinen pykälä – 4 osa 11 luku 68 § Seuraava pykälä – 4 osa 12 luku 70 §