Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

64 §

Hallintoasiasta aiheutuvat kulut ja todistelukustannukset

Mom. 1

Hallintoasiassa kukin vastaa omista kuluistaan.

Mom. 2

Hallintopäätöksen maksullisuudesta ja tiedoksiannosta aiheutuvista kustannuksista säädetään erikseen. Valtion varoista myönnettävästä oikeudellisesta avusta säädetään oikeusapulaissa (257/2002).

Mom. 3

Todistajalle maksetaan korvaus noudattaen soveltuvin osin, mitä valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetussa laissa (666/1972) säädetään. Korvaus maksetaan viranomaisen käytettävissä olevista varoista. Jos siihen on syytä, viranomainen voi velvoittaa asianosaisen kokonaan tai osaksi korvaamaan sille näistä varoista maksettavat korvaukset.

Edellinen pykälä – 3 osa 10 luku 63 § Seuraava pykälä – 4 osa 11 luku 65 §