Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

55 §

Tiedoksiantotavat

Mom. 1

Tiedoksianto toimitetaan tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona taikka, jos sitä ei voida edellä tarkoitetuin tavoin toimittaa, yleistiedoksiantona.

Mom. 2

Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää myös silloin, kun asiakirja on annettava tiedoksi yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

Edellinen pykälä – 3 osa 9 luku 54 § Seuraava pykälä – 3 osa 9 luku 56 §