Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

63 §

Tiedoksianto ulkomaille

Mom. 1

Tiedoksianto toimitetaan ulkomaille tämän lain tai asianomaisen vieraan valtion lainsäädännön mukaan, jollei Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista ja velvoitteista muuta johdu.

Mom. 2

Jos ulkomaille tarkoitettua tiedoksiantoa ei saada toimitetuksi, asiakirja annetaan tiedoksi Suomessa yleistiedoksiannolla.

Edellinen pykälä – 3 osa 10 luku 62 b § Seuraava pykälä – 4 osa 11 luku 64 §