Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

59 §

Tavallinen tiedoksianto

Mom. 1

Tavallinen tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle.

Mom. 2

Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Edellinen pykälä – 3 osa 9 luku 58 § Seuraava pykälä – 3 osa 10 luku 60 §