Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

53 d § (9.5.2014/368)

Muutoksenhakukielto

Mom. 1

Hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla.

Edellinen pykälä – 2 osa 8 a luku 53 c § Seuraava pykälä – 3 osa 9 luku 54 §