Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

49 g § (11.6.2010/581)

Oikaisuvaatimuksen ratkaiseminen ja virheen korjaaminen

Mom. 1

Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin. Oikaisuvaatimuspäätöksen perustelemiseen ei sovelleta 45 §:n 2 momenttia.

Mom. 2

Oikaisuvaatimuksen ratkaiseva viranomainen voi tehdä samassa yhteydessä ilman eri vaatimusta myös virheen korjaamista koskevan päätöksen siten kuin 50–53 §:ssä säädetään.

Edellinen pykälä – 2 osa 7 a luku 49 f § Seuraava pykälä – 2 osa 8 luku 50 §