Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

49 d § (7.8.2015/893)

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Mom. 1

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti sille viranomaiselle tai muulle julkista hallintotehtävää hoitavalle, joka on tehnyt päätöksen. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Edellinen pykälä – 2 osa 7 a luku 49 c § Seuraava pykälä – 2 osa 7 a luku 49 e §