Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

49 c § (11.6.2010/581)

Oikaisuvaatimusaika

Mom. 1

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mom. 2

Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Edellinen pykälä – 2 osa 7 a luku 49 b § Seuraava pykälä – 2 osa 7 a luku 49 d §