Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

49 b § (7.8.2015/893)

Oikaisuvaatimuksen tekeminen ja valituskielto

Mom. 1

Laissa säädetään erikseen, jos päätökseen saa vaatia oikaisua. Tällöin päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Mom. 2

Oikaisua saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos laissa niin säädetään tai jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Mom. 3

Haettaessa muutosta oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, jollei muussa laissa toisin säädetä. (27.11.2020/854)

Edellinen pykälä – 2 osa 7 a luku 49 a § Seuraava pykälä – 2 osa 7 a luku 49 c §