Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

49 a § (11.6.2010/581)

Luvun säännösten soveltaminen ja suhde muuhun lainsäädäntöön

Mom. 1

Tässä luvussa säädetään menettelystä oikaisuvaatimuksen käsittelyssä. Säännöksiä sovelletaan myös, jos virkamiehen päättämä asia on ennen muutoksenhakua saatettava asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Mom. 2

Jollei tässä luvussa tai muualla erikseen toisin säädetä, oikaisuvaatimuksen käsittelyssä sovelletaan tätä lakia.

Edellinen pykälä – 2 osa 7 luku 49 § Seuraava pykälä – 2 osa 7 a luku 49 b §