Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

49 §

Valitusosoituksen korjaaminen

Mom. 1

Jos valitusosoitusta ei ole annettu tai päätöksessä on virheellisesti ilmoitettu, ettei siihen saa hakea muutosta valittamalla, viranomaisen on annettava uusi lainmukainen valitusosoitus.

Mom. 2

Jos valitusosoitus on virheellinen, viranomaisen on annettava uusi valitusosoitus, jos sitä pyydetään valitusosoituksessa mainitussa tai säädetyssä valitusajassa.

Mom. 3

Valitusaika alkaa kulua uuden valitusosoituksen tiedoksiannosta.

Edellinen pykälä – 2 osa 7 luku 48 § Seuraava pykälä – 2 osa 7 a luku 49 a §