Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

48 §

Ilmoitus valituskiellosta ja valituskelvottomuudesta

Mom. 1

Jos valittaminen on erityisen säännöksen nojalla kielletty tai päätös ei ole valituskelpoinen, päätökseen on sisällytettävä ilmoitus siitä, minkä säännöksen nojalla valittaminen ei ole mahdollista.

Edellinen pykälä – 2 osa 7 luku 47 § Seuraava pykälä – 2 osa 7 luku 49 §