Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

43 § (11.6.2010/581)

Päätöksen muoto

Mom. 1

Hallintopäätös on annettava kirjallisesti.

Mom. 2

Päätös voidaan antaa suullisesti, jos se on välttämätöntä asian kiireellisyyden vuoksi.

Mom. 3

Suullinen päätös on viipymättä annettava myös kirjallisena oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen. Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiseen tai muutoksenhakuun alkaa kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista siten kuin siitä erikseen säädetään.

Edellinen pykälä – 2 osa 6 luku 42 § Seuraava pykälä – 2 osa 7 luku 44 §