Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

36 §

Kuulemisesta ilmoittaminen

Mom. 1

Asianosaiselle on ilmoitettava kuulemisen tarkoitus ja selityksen antamiselle varattu määräaika. Kuulemista koskevassa pyynnössä on tarvittaessa yksilöitävä, mistä seikoista selitystä pyydetään. Asianosaiselle on toimitettava kuulemisen kohteena olevat asiakirjat alkuperäisinä tai jäljennöksinä taikka varattava muutoin tilaisuus tutustua niihin.

Edellinen pykälä – 2 osa 6 luku 35 § Seuraava pykälä – 2 osa 6 luku 37 §