Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

33 §

Selvityksen antamiselle asetettava määräaika

Mom. 1

Asiakirjan täydentämistä, selityksen antamista ja selvityksen esittämistä varten on asetettava asian laatuun nähden riittävä määräaika.

Mom. 2

Asianosaiselle on ilmoitettava, ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista. Määräaikaa voidaan asianosaisen pyynnöstä pidentää, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi.

Edellinen pykälä – 2 osa 6 luku 32 § Seuraava pykälä – 2 osa 6 luku 34 §