Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

25 §

Asioiden yhdessä käsitteleminen

Mom. 1

Jos viranomaisessa tehtävä päätös saattaa merkittävästi vaikuttaa muun samassa viranomaisessa samanaikaisesti vireillä olevan asian ratkaisemiseen, viranomaisen on valmisteltava asiat yhdessä ja ratkaistava samalla kertaa, jollei yhdessä käsittelemisestä aiheudu haitallista viivytystä tai jollei se ole asian laadun taikka luonteen vuoksi tarpeetonta.

Edellinen pykälä – 2 osa 5 luku 24 § Seuraava pykälä – 2 osa 5 luku 26 §